Pædagogisk praksis og dagligdag

Morgen:
Der er hver dag to medarbejdere, der åbner institutionen. Børn, der møder inden kl. 8, samles i al-rummet. Her har de mulighed for at spise morgenmad, læse, hygge eller bare "vågne". Vi lægger meget vægt på en rolig start på dagen. I takt med, at der møder mere personale, fordeler børnene sig, hvor de vil. Hver dag ca. kl. 9.10 er der samling på stuerne.

Formiddag:
Vi veksler mellem åbne døre med spontane aktiviteter på tværs af grupperne, og faste grupper på stuerne med forudbestemt indhold. Der udover er børnene er inddelt i 3 grupper efter alder på tværs af stuerne, både i vuggestue og børnehave. En til to gange ugentligt foregår der særlige aktiviteter for denne gruppe. Denne vekslen og opdeling er en konsekvens af vores tanker om på den ene side at lade børnene vælge frit/ bare "være" og på den anden side at skabe en bevidstgørelse hos børnene om, at der også stilles krav. Det ukendte ved det spontane er ikke altid så "farligt", hvis blot man får kendskab og støtte under trygge former. Med andre ord vil vi præsentere børnene for ukendte ting for derved at give dem sejre.

Middag:
Hver dag efter frokost er der stilletid for alle børn i institutionen, dels for at fastholde vores mål og ønske om at give børnene mulighed for ro og hvile, dels for at give dem oplevelsen af at kunne være sammen med andre, uden andet indhold end bare det at være sammen. Derudover vil vi med denne stilletid medvirke til at nedbringe støj og stress.

Eftermiddag:
Børnene leger frit hvor de vil, efter aftale med de voksne. Sidst på dagen samles alle til en lille bid brød i al-rummet for at afslutte dagen stille og fredeligt.

Grundopdeling i børnegrupper og det pædagogiske arbejde.

Institutionen er som grundelement opdelt i 4 stuer som er børnenes base. Denne stueopdeling er et udtryk for vores viden og erfaring om vigtigheden af børns faste tilhørsforhold som værende grundlaget for tryghed.

For samtidig at tilgodese og opnå vores overordnede mål bl.a. om børnenes medindflydelse på eget liv og mulighed for at vælge til og fra, er der i dagligdagen og i løbet af ugen en vekselvirkning mellem åbne døre stuerne imellem med tilbud om forskellige aktiviteter, og forskellige aktiviteter på de enkelte stuer med forudbestemt indhold.

Vekselvirkningen mellem disse to former for opdeling af børnene er en konsekvens af vores tanker om på den ene side at lade børnene vælge frit, bare ”være” og på den anden side vores tanke om at skabe en bevidstgørelse hos børnene om, at der også stilles krav, og at det ukendte ikke altid er så ”farligt” hvis blot man får kendskab og støtte til det under trygge former.

Sagt med andre ord vil vi præsentere børnene for ukendte ting for derved at være medvirkende til at give dem SEJRE.

Vi er i det daglige opmærksomme på hvad det enkelte barn vælger og i særlig grad ikke vælger når der er frit valg. Omsætter dette kendskab til praksis, som derved skaber grundlag for at barnets mindre stærke sider styrkes og udvikles.

· Vi lægger i vores omgang med børnene vægt på et gensidigt respektfuldt samvær. Dette samvær har afsmittende virkning på børnenes indbyrdes relationer og danner grundlag for venskaber som yderligere styrkes af vekselvirkning af åbne døre og stueopdeling.

· Vi er som personale meget opmærksomme på at være gode spejlbilleder for børnene, både i væremåde og sprogligt så vi også her er medvirkende til at børnene udvikler og mestrer gode sociale relationer.

· Når vi opdager konflikter hos børnene vurderer vi hvornår/om vi skal gribe ind, for på denne måde at give dem mulighed for selv at klare det hvis de er i stand til det, men samtidig vise dem at vi er til rådighed.

· I dagligdagen sørger vi for høj grad af udeliv, dels af sundhedsmæssige årsager, dels i erkendelse af at udeliv skaber mange muligheder for udfordringer og anderledes legerelationer end indeliv, men også for at styrke børnenes evne til at bevæge sig på forskellige måder og i forskellige elementer.

SPECIELT SKAL FREMHÆVES AT BØRNEHAVEGRUPPERNE FOR DE 4-6 ÅRIGE HVER ONSDAG FORMIDDAG LØBETRÆNER I NÆROMRÅDET.